Vestbase Norges triveligste base
Vestbase har stolte tradisjoner og se tilbake på. Det er ingen tvil om at næringsparken har hatt en sentral posisjon på Nordmøre gjennom mange tiår. Foto: Valderhaug

-Vår visjon er at vi skal være et hovedknutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet, sier administrerende direktør Alf Dahl til Teknologiske Nyheter. Dette oppnår vi blant annet ved en unik beliggenhet i nærhet til viktig infrastruktur som by, flyplass og helikopterterminal.

I tillegg er moderne utstyr og god infrastruktur, høyt fokus på sikkerhet, kapasitet for store volum, samt sikker og effektiv håndtering av materiell viktige fordeler for Vestbase. Vår geografiske nærhet til offshoreinstallasjoner og felt er en klar styrke.

Vestbase ble etablert i 1980 som base for de første boreoperasjonene på Haltenbanken, og har siden den gang utviklet seg i takt med økende offshoreaktivitet utenfor Midt-Norge. I dag fremstår Vestbase som en næringspark og logistikksenter for Norskehavet, med en bred leverandør- og serviceindustri, samt en godt utbygd og veldrevet infrastruktur i form av bygg, arealer, kaianlegg og tankanlegg. Dette kan betjene både olje - og gassindustrien, i tillegg til andre relevante næringer med behov for slike fasiliteter og tjenester.

Næringsparker
Vestbase er en godt utviklet næringspark hvor det idag er mer enn 50 selskaper etablert/representert på baseområdet.

-Det finnes i dag i underkant av 10 næringsparker langs kysten som kan sammenlignes med Vestbase i funksjon og tjenestetilbud. Norsea Group, som eier Vestbase AS 100%, har eierskap i 8 tilsvarende selskaper som utøver basetjenester for offshoreaktivitet langs norskekysten. Ut over dette finnes et fåtall andre lokasjoner med samme formål. Størrelsen og innhold på de ulike basene / næringsparkene vil variere fra lokasjon til lokasjon, men Vestbase er i dag en av Norges mest utviklede og største næringsparker rettet mot offshoreaktiviteten, understreker Dahl.

Viktigste knutepunkt
Alle operatørselskaper med faste installasjoner utenfor Midt-Norge (AS Norske Shell, Statoil ASA), er i dag etablert på Vestbase. Plattformene Draugen, Heidrun, Åsgard B, Njord og Kristin, samt boreskipet Åsgard A forsynes også herfra. I tillegg supporteres subseafeltene Mikkel, Ormen Lange, Tyrihans, Yttergryta og Morvin. Flere nye subseafelt utenfor Midt-Norge er for tiden under utbygging.

-Vestbase ansees i dag som det viktigste knutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet. Dette er en posisjon / rolle som har utviklet seg over tid, og som er sterkt knyttet til den utviklingen som har vært i offshoreaktiviteten utenfor Midt-Norge. Basens omfang, tjenestetilbud, infrastruktur og attraktivitet har vokst som følge av økende behov fra kunder. Byen/regionen har alltid fremstått som attraktiv for etablering, samtidig som Vestbase/Kristiansund fremstår som geografisk og plasseringsmessig optimal som knutepunkt for offshoreaktiviteten i Norskehavet, slår Dahl fast.

LNG fremdriftsystemer: Pålitelig termisk isolering for drivstofftanker

ISPS-regelverk
Norsea Group arbeider i et nettverk av egne baseselskaper , leverandører og kunder, og dekker alle offshoreområder i Norge. De har eierskap i supplybaser langs norskekysten: fra Farsund i sør til Kirkenes i nord: Farsund / Stavanger / Stord / Bergen / Kristiansund / Sandnessjøen / Harstad / Hammerfest og Kirkenes.

-Vestbase forholder seg til både ISPS-regelverk, (som gjelder alle større havner), og bransjen's eget anbefalte sikringstiltak, som regulerer og håndterer hvordan vi håndterer varestrøm og fartøy på våre områder og over våre kaianlegg, forteller han.

Rammeavtaler
-Næringsparken Vestbase disponerer store arealer, bygg, kaianlegg og annen infrastruktur. Kundene våre leier bygg og arealer etter behov og opererer selv sin egen aktivitet på leide arealer. Mens Vestbase (baseselskapet) tilbyr et omfang av fellestjenester for våre leietakere, samt håndterer interntransport på fellesområder og lossing/lasting over våre kaier, minner han om.

Rammeavtaler gjør det mulig for Norsea Group's kunder å effektivt kunne bruke alle Norsea Group's support- og supplybaser langs norskekysten.

Havn for alle formål
Vestbase har alle funksjoner som kreves av en konvensjonell havn. Dette innebærer et vidt spekter av kailøsninger for alle typer anløp, gode fasiliteter for håndtering og lagring av gods, samt maskinelt utstyr og mannskap til å håndtere alle typer varer og materiell.

-Vi disponerer i dag 11 kaier for betjening av større fartøy. Kaiene har ulike egenskaper, (ro-ro, ultradyp-kai, spesialkai for tunge løft, LNG-forsyningskai osv.). Alle kaiene er godt egnet til å betjene offshorefartøy av ulik størrelse, samt mer konvensjonelle fartøy (containerfartøy, kystbåter, linjefartøy, bulkbåter osv.). 4 av våre mest benyttede kaier vil i løpet av 2018 få montert landstrømanlegg, slik at utslipp fra fartøy ved kai kan begrenses betraktelig, avslutter administrerende direktør Alf Dahl.

Alf Dahl  Administrerende direktør vestbaseAlf Dahl
Administrerende direktør
Telefon: 90 79 35 36
Send epost
Besøk oss

Kontakt Vestbase