Enova kan og vil støtte teknologi-
og markedsutvikling i alle sektorer

Enova kan og vil støtte teknologi- og markedsutvikling i alle sektorer
Enova er godt rigget for å følge opp industriens veikart for grønn konkurransekraft, noe som vil kreve betydelig
teknologi- og markedsutvikling.

Enova vil prioritere tiltak som gir varige effekter i form av reduserte kostnader, økt utbredelse og økt konkurranseevne for energi- og klimaeffektive teknologier i alle sektorer.

Vi har derfor utvidet vårt programtilbudet og økt støtten til utvikling og introduksjon av ny energi- og klimateknologi, inkludert i kvotepliktig sektor. Det betyr blant annet at vi er godt rigget for å følge opp industriens veikart for grønn konkurransekraft, noe som vil kreve betydelig teknologi- og markedsutvikling.

Prioriteringen av teknologi- og markedsutvikling betyr samtidig at vi ikke ønsker å støtte bruk av konvensjonell teknologi hvor den primære effekten er reduserte utslipp fra kvotepliktige anlegg. Det skyldes flere forhold. Bruk av konvensjonell teknologi bidra i seg selv ikke til noen vesentlig teknologi- og markedsutvikling.

Videre bidrar det ikke til netto reduksjon i utslipp siden det vil føre til salg av utslippskvoter som kan benyttes av andre innenfor det europeiske kvotesystemet. I den grad vi vil støtte bruk av konvensjonell teknologi, må det ha vesentlig påvirkning på den videre markedsutviklingen. Tiltak på kvotepliktige anlegg vil bli gjennomført når kvoteprisen er riktig eller når den nødvendige teknologien blir billig nok.

Enovas støtte til utvikling og introduksjon av ny teknologi vil bidra til at tiltakskostnaden går ned også for kvotepliktige anlegg.

For å opprettholde et sterkt og vedvarende fokus på energi og klima bidrar Enova til etablering av energiledelse i industrien. Det vil si at vi støtter studier, utarbeidelse av tiltakslister og systemer for oppfølging som viser hvordan bedriftene kan redusere sin energibruk og sine utslipp. Foruten at det gir grunnlag for mer energi- og klimaeffektiv drift, gir det bedriftene mulighet til å vurdere alternative investeringer når mulighetene byr seg.

Fakta om Enovas teknologisatsing fra og med 2017

Det nye mandatet fra Olje- og energidepartementet er et viktig utgangspunkt. Avtalen mellom OED og Enova for perioden 2017–2020 utdyper formålet vårt. Den trekker frem at Enova skal fremme:

  • Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030.
  • Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet.
  • Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Med dette som bakteppe har Enova utvidet teknologisatsningen og etablert tre støttetilbud som skal hjelpe flere energi- og klimateknologier fra utviklingsstadiet og ut i det kommersielle markedet.

Nå også pilotprosjekter
Frem til 2016 har vi så langt støttet teknologiprosjekter i sluttfasen – når den nye teknologien skal demonstreres/kommersialiseres. Fra 2017 støtter vi også industriprosjekter på pilotstadiet. Vi dekker inntil 25 prosent av kostnadene med å få testet energi- og klimateknologi i pilotanlegg. I prosjekter med utstrakt forskningssamarbeid med små eller mellomstore bedrifter, kan støttesatsen økes til inntil 40 prosent. Dette gjør vi fordi vi ønsker å stimulere også leverandørindustrien til innovasjon.

Slik kan vi bidra til å bygge en sterkere industri som blir en enda større kraft i det grønne skiftet. Tilbudet gjelder også prosjekter på kvotepliktige anlegg.

Lån med risikoavlastning til demonstrasjon
I tillegg til investeringsstøtten, tilbyr vi nå lån på inntil 60 prosent av kostnadene til demonstrasjonsprosjekter hvor ny energi- og klimateknologi skal kvalifiseres under reelle driftsbetingelser. Vi ønsker å bidra til at flere våger å sette sine gode ideer ut i livet, slik at flere energi- og klimateknologier kan utvikle seg til å bli kommersielt levedyktige. Hvis teknologidemonstrasjonen feiler, kan vi ettergi hele eller deler av lånet. Tilbudet gjelder også prosjekter på kvotepliktige anlegg.

Fullskala innovativ energi- og klimateknologi
Enova støtter bedrifter som vil ta i bruk innovativ energi- og klimateknologi. Teknologien eller løsningen som støttes må være ny eller vesentlig forbedret sammenlignet med den beste teknologi som er tatt i bruk i markedet.

Tilbudet gjelder også prosjekter på kvotepliktige anlegg.