Vannet ditt er også politikk

Vannet ditt er også politikk|TNnyheter.no
Kronikk av Toril Hofshagen direktør Norsk Vann Foto: Norsk Vann

Offentlige tjenester som skole og helse er gjengangere i politiske debatter. Men et tema som sjelden når opp i partilederdebattene, er de viktige vann- og avløpstjenestene. Rent vann i springen og rent vann i naturen er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere og for at blant annet skoler og helseinstitusjoner kan holde åpent. Derfor er også vannpolitikk viktig.

Kommunalt ansvar
Det er i hovedsak kommunene og kommunalt eide selskaper som sørger for vann- og avløpstjenestene. Ikke bare sørger de for å levere innbyggere, næringsliv, skoler og helseinstitusjoner en god tjeneste 24 timer i døgnet året rundt. De jobber også for å kunne levere vann og avløp til nye utbyggingsområder og en voksende befolkning, de jobber for å innfri stadig skjerpede krav til kvalitet og sikkerhet, og de jobber for å komme ajour med vedlikeholdsetterslepet. Uten vann og avløp stopper kommune-Norge, og uten vann og avløp stopper nasjonen Norge. Derfor er vannpolitikk viktig.

Store investeringsbehov
En ny rapport fra Norsk Vann viser at det er behov for å investere 280 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene i landet frem til 2040. Investeringene vil medføre en gjennomsnittlig økning i vann- og avløpsgebyret på 4 prosent årlig utover prisvekst. Det er kommunestyrene som vedtar størrelsen på gebyrene, som av ulike årsaker vil variere mye fra kommune til kommune. Men siden hull i nedgravde vannledninger ikke synes like godt som hull i asfalten og flassende maling på skolebygg, er det gjerne et større press for å prioritere mer synlige behov i kommunen. Derfor er vannpolitikk viktig.

Klimaendringer
Et endret klima er en stor utfordring for vannbransjen. Ekstremnedbør må fremover takles på andre måter enn å frakte det bort i avløpsledninger. Vannet må håndteres lokalt, med løsninger som grønne tak, infiltrasjon i grunnen, fordrøyning i dammer med videre. Det må avklares hvem som har ansvar for de ulike tiltakene og hvordan disse tiltakene skal finansieres. Det haster at statlige myndigheter utvikler et mer «klimatilpasset» regelverk, slik at kommunene får egnede rammebetingelser for den viktige jobben som må gjøres i lokalsamfunnene. Derfor er vannpolitikk viktig.

Fragmentert stat
I sum er det 40 lover som på ulikt vis regulerer produksjonen av vann- og avløpstjenestene i Norge. Utfordringene med regelverket er ikke antallet lover og forskrifter, men at det står hele 11 departementer bak reguleringen. Ingen av de 11 har en helhetlig kunnskap om sektoren, og ingen har et ansvar for å sikre at den statlige reguleringen er hensiktsmessig, samordnet og effektiv. Vi trenger en «vann-minister», dvs. at ett departement og én statsråd har et overordnet koordineringsansvar for den statlige forvaltningen på et sentralt samfunnsområde. Derfor er vannpolitikk viktig.

Store muligheter
Det store investeringsbehovet i vann og avløp gir spennende muligheter. Det er behov for flere kloke hoder og dyktige hender for å gjøre jobben, så vi må både utdanne flere og også omskolere fra andre bransjer som olje. Det er behov for mer bærekraftige og kostnadseffektive løsninger, så vi må satse på forskning og utvikling av ny teknologi.

I verden rundt oss er det enda større utfordringer på vannområdet enn i Norge, og det globale markedet skriker etter vannkompetanse og vannteknologi. En norsk vannsatsing kan skape en ny, viktig eksportnæring. Derfor er vannpolitikk viktig. Godt valg!