Sporveien søker entreprenør til Grefsenveien

Sporveien søker entreprenør til Grefsenveien
Prosjektet er en del av Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen i Oslo

Sporveien skal i samarbeid med Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten ruste opp Grefsenveien på strekningen Storo-Disen. Det blir full oppgradering av spor, gate og vann- og avløpsledninger. Anleggsperioden er fra sommeren 2018 til utpå nyåret 2020. Prosjektet legges ut på anbud gjennom DOFFIN/TED 16. mars, med kvalifikasjonsfrist i april og tilbudsfrist i mai.

Grefsenveien har stor slitasje med huller i asfalten, vedlikeholdsetterslep på trikkeinfrastrukturen og smale utslitte fortau. Det mangler også tilrettelegging for sykkel på strekningen, som anses å ha et stort sykkelpotensial. I tillegg ligger det i veien en sentral overføringsledning for vannforsyning til byen. Kapasiteten på denne er for liten og alderen nærmer seg 100 år. For å unngå nye gravinger i området i nær fremtid skal vannledningen erstattes av en ny ledning.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten, forteller Maria Suhr, prosjektleder i Sporveien. Hun gleder seg til å komme i gang og mener løsningen får stor betydning for alle som ferdes på strekningen og for byens infrastruktur.

Prosjektet er en del av Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen i Oslo, hvor flere strekninger må oppgraderes for at de nye trikkene skal kunne kjøre på sporene. For mer informasjon se Fremtidens Byreise.

Detaljer om prosjektet
Strekningen hvor hoveddelen av kontraktsarbeidene skal foregå, har en utstrekning på ca. 550 meter. Arbeidene omfatter også ytterligere 160 meter med sportilpasninger fra Disen mot Kjelsås.

Hovedarbeidene for entreprisen kan oppsummeres som følger:

  • Nye kumgrupper og vannledning fra Storo til Engveien (DN 500)
  • Ny forsyningsledning for vann til Oslo DN1200 fra Storo til Disen
  • Ivaretagelse av eksisterende forsyningsledning (DN 900) i gjennomføring.
  • Nytt fordrøynings- og overvannsanlegg i Grefsenveien og Engveien
  • Full oppgradering av trikkeinfrastruktur, inkludert spor- og kontaktlednings- og jordingsanlegg
  • Oppgradering av vendesløyfe på Disen
  • Nye føringsveier for kabler og nye trekkekummer
  • Nytt belysningsanlegg
  • Ny holdeplass på Disen
  • Gatetiltak inkludert sykkelvei med rød asfalt

Starter med VA-arbeider
– Vi starter i august med innledende og forberedende vann- og avløpsarbeider. Da vil trikken være i regulær drift. Etter ca. 3 måneder starter neste fase; først dype grøftearbeider i Grefsenveiens nordside som blant annet omfatter den nye forsyningsledningen for vann. Arbeider i veiens sørside følger så, med sporarbeider og ny overvannsgrøft.

I deler av anleggsperioden, som er estimert til ca. 16 måneder, blir det buss for trikk på strekningen. Vi tilstreber at bussen kan kjøre i Grefsenveien under hele anleggsperioden og i utgangspunktet vil bussen kjøre med samme frekvens som dagens trikker, sier Suhr.

Suhr presiserer at siden det skal gjennomføres omfattende nyanlegg og omlegginger av tekniske anlegg i bakken, er det viktig med god koordinering både i planlegging og gjennomføringen av anlegget. Forretninger, næringsliv og beboerne sine behov for å få opprettholdt vareleveringer, kundeadkomster og kjøreadkomst til sine eiendommer skal ivaretas under gjennomføringen.

Kvalifiseringsfristen er april
Prosjektet lyses ut gjennom DOFFIN/TED 16.3, med en frist for kvalifisering i begynnelsen av april og tilbudsfrist i mai.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser. Konsernet har om lag 3600 ansatte og omsetter årlig for 4,5 milliarder kroner. Sporveien eier, forvalter, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune. Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.