Mål for grønn vekst i norsk fornybarnæring

Mål for grønn vekst i norsk fornybarnæring
Norge skal ta en global lederposisjon som det første fullelektrifiserte samfunnet i verden innen 2050

Energimeldingen, gir en bred gjennomgang av utviklingstrekk og status for den innenlandske energiforsyningen. Stortingsmeldingen (Meld. St. 25, 2015-2016) legger frem en energipolitikk mot 2030, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

Målene for grønn vekst i norsk fornybarnæring er:

  • Norsk fornybarnæring skal legge til rette for at norske og europeiske mål om 40% klimagassreduksjoner i 2030 og 80-95% klimagassreduksjoner innen 2050 nås
  • Vannkraften skal levere verdens mest effektive, klimavennlige og fleksible fornybare kraftproduksjon
  • Norge skal ta en global lederposisjon som det første fullelektrifiserte samfunnet i verden innen 2050
  • Norsk fornybarnæring skal levere innovative og attraktive tjenester til sine kunder

Stor verdiskapning
I 2015 var det over 20.000 årsverk innenfor fornybar energiproduksjon, kraftnett og infrastruktur, teknologiutvikling og andre leverandører av varer og tjenester til næringen. I tillegg skaper sektoren for fornybarenergi verdier for over 70 mrd. kroner årlig. Kraftproduksjon, elektrisitet- og varmeforsyning omsetter årlig for over 50 mrd. kroner. En stor andel av inntektene er fra produksjon og omsetning av kraft.

Inntekten har variert over tid, og er avhengig av produksjon og prisutvikling. I tillegg til selve energiproduksjonen omsetter forskning, leverandørindustri og vare- og tjenesteleverandører for i overkant av 20 mrd. kroner per år.
I 2013 eksporterte den norske fornybarnæringen for ca. 9 milliarder kroner. Av dette utgjorde nettoeksporten av elektrisitet om lag 4, 5 milliarder kroner. Eksporten fra norske leverandører innen denne delen av energisektoren utgjorde 5 milliarder kroner, i følge Energi Norge.

Fremtidens energimarked
Produksjonen av energi må i fremtiden skje uten utslipp, enten gjennom fornybare kilder, kjernekraft eller fossil energiproduksjon med karbonfangst- og lagring (carbon capture and storage, CCS). Elektrisitet vil bli den dominerende energibæreren i fremtiden. Dette er grunnet ens egenskap om at det kan produseres og deretter transporteres til bruker, både i store mengder og over store avstander, i en helt annen størrelsesorden enn de øvrige CO2-nøytrale energibærerne. Nettopp derfor blir det sentralt med krav om et velfungerende elektrisitetssystem i oppbyggingen av energisystemet mot 2050, skriver Energi Norge.

Å legge om systemet kan kun skje ved investeringer i et velfungerende energimarked.
I Europa er energimarkedet integrert på tvers av landegrenser. Regelverket revideres og utvikles regelmessig. Europakommisjonens forslag til et nytt regelverk i «vinterpakken» er et skritt på rett vei.

http://www.europabanken.no